API集成教程

您可以将本站API集成在自己的站点或工具中使用,本文将介绍集成工具PicGo及API的使用.

一、集成PicGo

1、下载PicGo 地址:https://github.com/Molunerfinn/PicGo/releases ,下载后安装。

2、菜单“插件设置”搜索插件"chevereto"安装

3、插件设置,配置插件"chevereto",URL为https://www.picgo.net/api/1/upload

个人中心中点击"设置"-"API",获取密钥,此时密钥仅显示一次,请牢记,再次获取上一次的密钥将作废。如图:

设置URL为上面您的API地址,Key中填写您在API中获取到的密钥保存,并设置为默认图床,自此大功告成 软件切换到上传区尝试下。

二、API调用

上面已提及API地址及密钥,在此我们将介绍程序调用API接口和使用,下面是Apifox请求,如图:

请求方式POST,具体的参数可看图,这里不做详细讲解,开发者可根据自身需要开发,如下为返回参数。

{ "status_code": 200, "success": { "message": "image uploaded", "code": 200 }, "image": { "name": "donate-pay923c98fb4e3a32ab", "extension": "jpg", "size": "59983", "width": "700", "height": "508", "date": "2022-04-16 21:38:22", "date_gmt": "2022-04-16 13:38:22", "title": "donate pay", "description": null, "nsfw": "0", "storage_mode": "datefolder", "md5": "071f9657951376db9367a35a51d39bf8", "source_md5": null, "original_filename": "donate-pay.jpg", "original_exifdata": "{\"FileName\":\"donate-pay.jpg\",\"FileDateTime\":\"1650116299\",\"FileSize\":\"55730\",\"FileType\":\"2\",\"MimeType\":\"image\\/jpeg\",\"SectionsFound\":\"ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF\",\"COMPUTED\":{\"html\":\"width=\\\"700\\\" height=\\\"508\\\"\",\"Height\":\"508\",\"Width\":\"700\",\"IsColor\":\"1\",\"ByteOrderMotorola\":\"1\",\"Thumbnail.FileType\":\"2\",\"Thumbnail.MimeType\":\"image\\/jpeg\"},\"Orientation\":\"1\",\"XResolution\":\"720000\\/10000\",\"YResolution\":\"720000\\/10000\",\"ResolutionUnit\":\"2\",\"Software\":\"Adobe Photoshop CS4 Windows\",\"DateTime\":\"2021:06:10 22:03:09\",\"Exif_IFD_Pointer\":\"164\",\"THUMBNAIL\":{\"Compression\":\"6\",\"XResolution\":\"72\\/1\",\"YResolution\":\"72\\/1\",\"ResolutionUnit\":\"2\",\"JPEGInterchangeFormat\":\"302\",\"JPEGInterchangeFormatLength\":\"6734\"},\"ColorSpace\":\"1\",\"ExifImageWidth\":\"700\",\"ExifImageLength\":\"508\"}", "views": "0", "category_id": null, "chain": "7", "thumb_size": "10715", "medium_size": "41143", "expiration_date_gmt": null, "likes": "0", "is_animated": "0", "is_approved": "1", "is_360": "0", "file": { "resource": { "type": "path" } }, "id_encoded": "W27Pb", "filename": "donate-pay923c98fb4e3a32ab.jpg", "mime": "image/jpeg", "url": "https://img.picgo.net/2022/04/16/donate-pay923c98fb4e3a32ab.jpg", "url_viewer": "https://www.ipicbed.com/image/donate-pay.W27Pb", "url_short": "https://www.ipicbed.com/image/W27Pb", "image": { "filename": "donate-pay923c98fb4e3a32ab.jpg", "name": "donate-pay923c98fb4e3a32ab", "mime": "image/jpeg", "extension": "jpg", "url": "https://img.picgo.net/2022/04/16/donate-pay923c98fb4e3a32ab.jpg", "size": "59983" }, "thumb": { "filename": "donate-pay923c98fb4e3a32ab.th.jpg", "name": "donate-pay923c98fb4e3a32ab.th", "mime": "image/jpeg", "extension": "jpg", "url": "https://img.picgo.net/2022/04/16/donate-pay923c98fb4e3a32ab.th.jpg", "size": "10715" }, "medium": { "filename": "donate-pay923c98fb4e3a32ab.md.jpg", "name": "donate-pay923c98fb4e3a32ab.md", "mime": "image/jpeg", "extension": "jpg", "url": "https://img.picgo.net/2022/04/16/donate-pay923c98fb4e3a32ab.md.jpg", "size": "41143" }, "size_formatted": "60 KB", "display_url": "https://img.picgo.net/2022/04/16/donate-pay923c98fb4e3a32ab.md.jpg", "display_width": "500", "display_height": 363, "views_label": "views", "likes_label": "likes", "how_long_ago": "3 seconds ago", "date_fixed_peer": "2022-04-16 13:38:22", "title_truncated": "donate pay", "title_truncated_html": "donate pay", "is_use_loader": false, "delete_url": "https://www.ipicbed.com/image/W27Pb/delete/b77896cd9f056b018cb1cf5478916da60237fd367390dca2" }, "status_txt": "OK" }

Bạn cũng có thể tải lên từ máy tính.
Bạn cũng có thể chọn từ thiết bị hoặc máy ảnh.
JPG JPEG PNG BMP GIF WEBP MOV MP4 WEBM tối đa 5 MB
Tùy chỉnh tải lên theo Nhấp chuột trên bất kỳ bản xem trước nào
Tùy chỉnh tải lên theo chạm trên bất kỳ bản xem trước nào
Bạn cũng có thể tải lên từ máy tính.
Bạn cũng có thể chọn từ thiết bị hoặc máy ảnh.
Đang tải lên 0 tệp tin (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . Với nội dung vừa được tải lên, bạn có thể tạo album mới.
Đã tải nội dung lên .
Với nội dung vừa được tải lên, bạn có thể tạo album mới. Bạn phải tạo tài khoản hoặc đăng nhập để lưu nội dung này vào tài khoản của bạn.
Chưa có tệp tin nào được tải lên
Một vài lỗi đã xảy ra và hệ thống không thể xử lý yêu cầu của bạn.
    Lưu ý: Một số tệp không thể tải lên. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.